Københavnske lyduniverser i det 21. århundrede – et citizen science-projekt

Torvehallerne i København
Torvehallerne: københavnsk handelsplads anno 2019. Foto: BNK

Citizen science er en voksende trend inden for en lang række videnskaber, herunder sprog- og kulturforskning. I Lyden af hovedstaden vil vi anvende citizen science til at undersøge københavnske lyduniverser i det 21. århundrede, involvere elever og studerende i forskningsprocessen og inddrage blandt andet udstillingsbesøgende til indsamling af forskningsdata. Projektet kombinerer forløb i regi af Københavns Museums Skoletjeneste med en webbaseret undersøgelse.

Sproglig variation før og nu

I skoleåret 2019-20 gennemførtes et pilotprojekt, hvor elever fra københavnske skoler og studerende fra Center for Dialektforskning undersøgte sproglig variation i hovedstaden i samarbejde med Københavns Museums skoletjeneste.

Projektdeltagerne indsamlede sproglige data i København til brug i de øvrige delprojekter og fremtidig sprogforskning. De studerende designede og gennemførte mindre forløb, hvori de formidlede deres eget fag og projektets forskningsfelt og mål for eleverne. Forløbene omfattede undersøgelse af sprog på sociale medier, slang og sprogholdninger blandt forældre og bedsteforældre. Der var også grupper der observerede sprog blandt handlende i Torvehallerne. Erfaringerne fra pilotprojektet bruges i nye samarbejder med københavnske skoler i efteråret 2020. Skoler der er interesserede i at deltage, kan læse mere her.

Citizen science på websitet

I efteråret 2020 og foråret 2021 gennemførtes sideløbende med elevprojektet to digitale undersøgelser. Her indsamledes københavnernes egne fortællinger om deres erfaringer med sprog i København. Fortællingerne omhandlede de to emner:

  1. Ankomsthistorier. Hvordan opleves det at flytte til København og mødes med københavneres sprog og deres forventninger til hvordan man bør tale? Har man oplevet at blive rettet, misforstået, grinet ad eller andet? Har man ændret sit sprog bevidst for at passe ind? Det er blandt andet spørgsmål som disse vi gerne vil have belyst. Se mere her.
  2. Gamle københavnske sproghistorier. Her ønsker vi københavner-sproghistorier om oplevede sprogforskelle i forskellige københavnske kvarterer. Den slags rapporterede data om folks oplevelser af sprog kan give os værdifuld viden om holdninger til, og forestillinger om, nutidens borgere og deres fællesskaber og identiteter. Se mere om sproghistorierne her.

Delprojektets data afføder spørgsmål og diskussioner der kan udfordre projektets forskere og udvikle dialogskabende greb der kan videreudvikles i særudstillingen på Københavns Museum.