Lyden af hovedstaden – Auditive biografier under Københavns nationalisering og urbanisering 1800-1890

Opfyldning af Holmens Kanal 1864
Opfyldning af Holmens Kanal, 1864. Byens fysiske forvandling i løbet af 1800-tallet var med til at omskabe byens lyduniverser, ligesom de mange provinsboere og indvandrere, der søgte til byen i perioden var med til at forme dens sprog. Billede fra Københavns Museum.

I det 19. århundrede forvandledes København fra en indeklemt, overfyldt, socialt og sprogligt mangfoldig hovedstad i enevældens konglomeratstat til en moderne, industrialiseret national metropol. Delprojektet undersøger, hvilken rolle lyd og sprog spillede i denne by- og kulturhistorisk afgørende forandringsproces.

Monografien vil være opbygget som en serie biografiske studier, der kombinerer personhistorie, byhistorie og lyd- og sansehistorie i en kortlægning af hovedstadens lyd- og sproguniverser i årtierne før og efter voldenes fald. Herunder ikke mindst udviskningen af den enevældige bys firesprogskultur og det københavnske sprogs voksende betydning for udviklingen af standarddansk fra 1840erne og frem.

Udvalget af personer vil afspejle den sociale og kulturelle diversitet i byen og vil derved anskueliggøre de sociale hierarkier, magtrelationer og lytte- og sprogkulturer, der kan iagttages i henholdsvis første og anden halvdel af 1800-tallet. Delprojektet vil både forholde sig til lyd i byrummet og i semioffentlige og private rum i byen. Herunder teateret, konditoriet, baggården, markedspladsen, hjemmet, byporten, sporvognen, stationen, fabrikken og arresten. Hvilken rolle spillede dialekt, sprog og lyd for disse steders produktion og reproduktion?

Den biografiske tilgang anvendes tillige for at tegne et diakront billede af rumlige, sociale og (lytte-)kulturelle forandringer i denne skelsættende periode i byens lyd- og sproghistorie. Undersøgelsen kombinerer læsninger af den eksisterende litteratur om perioden i lyd- og dialekthistorisk perspektiv med primære kildestudier i form af dagbøger, erindringer, retsprotokoller, tidsskrifts- og avisartikler samt kort- og billedmateriale fra museets samlinger.

Metodisk vil monografien hente inspiration i bl.a. Peter Payers, Alain Corbins, Liza Picards, J. M. Pickers og M. M. Smiths studier i periodens lyd- og lyttehistorie samt bygge videre på forfatterens egne studier i byens migrations- og identitetshistorie.

Delprojektet munder ud i monografien Lyden af Hovedstaden 1800-1890 til udgivelse i foråret 2021 og vil trække på og generere data til alle øvrige projekter.